Tautos Fondas remią pąstangas įtvirtinti demokratinę santvarką kuri
padėtų Lietuvos jaunimui ir juose puoselėtų 
tautinį samoningumą.

Lithuanian National Foundation Inc.