Archyvai

April 2018
M T W T F S S
« Nov    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Marius Marijošius

Vytauto ir Kotrynos Marijošių sūnus Marius gimė 1940 m. spalio 2 d. Kaune. 1944 m. su tėvais pasitraukė iš Lietuvos ir karo metus praleido Austrijoje. 1948 m. atvyko į Ameriką, apsigyveno New Britain CT, kur baigė pagrindinius mokslus. 1960-64 atliko kariuomenės tarnybą US Air Force. 1965 m. baigė ekonomikos ir buhalterijos mokslus University . . . → Read More: Marius Marijošius

Evaldas Remeza

Gimė 1941.IV.28 Jonavoje. Ilgametis Tautos fondo tarybos narys. Statybos inžinierius; turi savo įstaigą New Yorke. New Yorko universiteto City College School of Engineering įgijo inžinerijos bakalauro ir magistro diplomus. Columbia universitetą baigė civilinės inžinerijos diplomu. Buvo JAV kariuomenės Corps of Engineers karininkas, Manhasset miesto tarybos (Plandome Road Commission) narys.

New Yorke baigė Maironio šeštadieninę . . . → Read More: Evaldas Remeza

Jonas Stankūnas

Gimė 1940m. gruodžio 16d. Kaune. Į JAV atvyko po karo. Manhattan College įsigijo civilinės inžinerijos bakalauro laipsnį ir Cooper Union civilinės inžinerijos magistro diplomą. Būdamas studentas priklausė Korp. Neo-Lithuania ir buvo jos valdyboje. Malcolm Pirnie, Inc. gamtosaugos inžinerijos firmoje eina Vice-Prezidento pareigas. Taip pat yra šios firmos direktorių tarybos narys ir vyriausias inžinierius. . . . → Read More: Jonas Stankūnas

Dr. Rožė Šomkaitė

Informacija bus pateikta artimiausiu metu.

Jonas Vainius

Jonas Vainius savo amžiumi yra vienas iš jauniausių Tautos fondo darbuotojų. Jis savo veikla yra puikus pavyzdys ir kitiems kaip yra dirbama Lietuvos labui.

Jis gimė 1953.01.12 New Yorko mieste Brooklyne. Lietuviškai au­klėjamas nepasidavė svetimtaučių įtakon ir iki šiai dienai išliko stipriu lietuviu. Jis baigė New Yorko Maironio Lituanistinę mokyklą, eilę metų dalyvavo . . . → Read More: Jonas Vainius

Irena Veitienė

Informacija bus pateikta artimiausiu metu.

Nijolė Jakelaitytė-Žukauskienė

Nijolė Jakelaitytė-Žukauskienė gimė Vilkaviškyje. Atvyko į Ameriką 1949 m. Lankė Maironio lituanistinę mokyklą, priklausė ateitininkams. Baigė Annhurst kolegiją įsigydama bakalauro laipsnį sąskaityboje.

30 m. dirbo Hoogovens Steel Inc./Corus Steel Inc. (Olandų/Anglų) plieno firmai administracinės viršininkės pareigose. Buvo atsakinga už finansines ir pensijos apyskaitas, biudžetą, CPA patikrinimus, mokesčių užpildymus, muito mokesčius, teisines funkcijas bei . . . → Read More: Nijolė Jakelaitytė-Žukauskienė

Raimundas Šližys

Raimundas Sližys yra Tautos Fondo Tarybos narys.

Chemijos inžinierius- BE laipsnį gavęs iš Cooper Union; MBA – iš Bernard Baruch College.

Organizaciniai pasiekimai: ilgametis JAV LB Niujorko Brooklyn / Queens Apylinkės ryšių su visuomene atstovas; JAV LB Niujorko Apygardos ryšių su visuomene atstovas (1992-2004) ir dabartinis jos vice-pirmininkas; JAV LB direktorių valdybos narys . . . → Read More: Raimundas Šližys

Gražina Janušienė

Informacija bus pateikta artimiausiu metu.

2011-ųjų metų Vasario 16-tosios Minėjimas

2011m. vasario 13d.

2011-ųjų metų Vasario 16-tosios Minėjimas vyko Mount Carmel bažnyčios salėje, Williamsburgh, Brooklyn.

Nuotraukoje (iš kairės): Ramutė Žukaitė, LB NY apygardos pirmininkė Dr. Giedrė Kumpikaitė, Tautos Fondo Tarybos pirmininkė Salvijus Kungys, Amerikos Lietuvių Tarybos New Yorke pirmininkas

2010-ųjų metų Tautos Fondo Metinis susirinkimas

2010m. birželio 5d.

2010 metų Tautos Fondo Metinis susirinkimas įvyko birželio 5 dieną.

Nuotraukoje (iš kairės):

Dr. Giedrė Kumpikaitė, TF Tarybos pirmininkė Vita Pagrižauskaitė, AmericaLTV atstovė iteikia padėką už paramą Saulius Sirusas, TF Valdybos pirmininkas / iždininkas Evaldas Remeza, TF Tarybos . . . → Read More: 2010-ųjų metų Tautos Fondo Metinis susirinkimas

Nauja Tautos Fondo Vadyba

July 16th, 2008 by TF valdyba

Nauja Tautos Fondo Vadyba – dr. Giedrė Kumpikaitė, Tautos Fondo Tarybos Pirmininkė ir Vladas Sidas, Tautos Fondo Valdybos Pirmininkas.

A.A. amb. Aniceto Simučio knygos pristatyme

July 3rd, 2008 by TF valdyba

A.A. amb. Aniceto Simučio knygos pristatymo Generaliniame Konsulate New York’e balandžio 9, 2008.

Nuotraukoje: dr. Giedrė Kumpikaitė, TF Valdybos pirmininkė, amb. Jonas Paslauskas, dr. Rimantas Morkvėnas, vienas iš redaktorių, Algis Vedeckas, TF Tarybos pirmininkas, Kęstutis Bileris, Liuda Minkuvienė.

A.A. architekto Rimo Žukausko stipendija įteikta

July 2nd, 2008 by TF valdyba

Nuotraukoje: A.A. architekto Rimo Žukausko stipendijos įteikime kairėje pusėje stovi Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architekturos fakulteto prodekanė dr. Edita Riaubienė. Ji rūpinosi, kad būtų atrinkti geri pretendentai i p. Žukausko stipendiją.

Viduryje: Sabina Grincevičiūte, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto II kurso studentė kuriai buvo įteikta architektūros . . . → Read More: A.A. architekto Rimo Žukausko stipendija įteikta

Tautos Fondo narių 2008 metinio susirinkimo vaizdai

June 14th, 2008 by TF valdyba

Buvęs Tautos Fondo Tarybos Pirmininkas, dabar Pirmininkas emeritus Algis Vedeckas ir Tautos Fondo Tarybos vicepirmininkas Pranas Povilaitis

Buvęs Tautos Fondo Tarybos pirmininkas Algis Vedeckas, dabar pirmininkas emeritus, naujai isrinkta Tarybos pirmininke dr. Giedrė Kumpikaite ir TF Tarybos pirmininkas emeritus Jurgis Valaitis

Buvęs Tautos Fondo Tarybos pirmininkas . . . → Read More: Tautos Fondo narių 2008 metinio susirinkimo vaizdai

Tautos Fondo Metinis Susirinkimas 2008 gegužės 17 d.

May 17th, 2008 by TF valdyba

PRESS RELEASE

Praeitą šeštadienį, 2008 gegužės 17 d., įvyko 34-asis Tautos Fondo Metinis susirinkimas.

Susirinkimas prasidėjo truputį po 10-os val. Dalyvavo dauguma Tarybos narių, Valdybos nariai, ir svečiai. Ypatingas svečias buvo J.E. amb. Jonas Paslauskas, Lietuvos Generalinis Konsulas New York’e. Amb. Paslauskas pasveikino Tautos Fondą su jo veikla.

. . . → Read More: Tautos Fondo Metinis Susirinkimas 2008 gegužės 17 d.

Trys pirmininkai

July 31st, 2007 by TF valdyba

TRYS TAUTOS FONDO PIRMININKAI

Dabartinis Tautos Fondo pirmininkas Algis Vedeckas

Tautos Fondo garbės pirmininkas Juozas Giedraitis

Tautos Fondo tarybos pirmininkas emeritus Jurgis Valaitis

Tautos Fondo Metinis susirinkimas įvyko 2007 m. birželio mėn. 2 d.

July 30th, 2007 by TF valdyba

Praėjusį šeštadienį, birželio 2 d., Tautos Fondo raštinėje, 307 West 30th Street, Manhattan įvyko 33-iasis Tautos Fondo metinis susirinkimas. Diena buvo graži, susirinko Tautos Fondo narių, svečių, Taryba ir Valdyba. Darbotvarkė buvo netrumpa, bet pranešimai — konkretūs, sklandūs ir prasmingi.

TF finansinė padėtis yra gera, projektai vertingi. Tarp . . . → Read More: Tautos Fondo Metinis susirinkimas įvyko 2007 m. birželio mėn. 2 d.

Tautos Fondo 2007 metinio susirikimo nutarimai

July 30th, 2007 by TF valdyba

Tautos Fondo nariai, susirinkę į 33-ąjį Tautos Fondo metinį narių susirinkimą, įvykusį Tautos Fondo patalpose New Yorko mieste 2007 m. birželio 2 d. Su širdgėla prisiminė 66-erių metų birželio 15-osios lemtingų įvykių sukaktį Lietuvos teritorijoje: Lietuvos žmonių trėmimą į Sibirą darbams miškuose, kasyklose, tolimos šiaurės salose, daugelio mirčiai. . . . → Read More: Tautos Fondo 2007 metinio susirikimo nutarimai

Mokyklų įdukrinimo projektas

April 24th, 2007 by TF valdyba

Yra įdukrinta virš 250 mokyklų Lietuvoje. Kas norėtų įdukrinti mokyklą, gali paaukoti tik 100 USD, prie kurių TF pridės 25%, ir tie pinigai bus nusiųsti į nurodytą Lietuvoje mokyklą.

Dr. James Hoeschle and Mrs. Audronė Vaitiekaitytė-Hoeschle

April 24th, 2007 by TF valdyba

Dr. James Hoeschle and Mrs. Audronė Vaitiekaitytė-Hoeschle iš Michigan paaukojo $10,000 Rytų Lietuvos mokyklų paramai 2007 metais. Jie taip pat paaukojo $30,000 Rytų Lietuvos mokyklų paramai 2005 metais.