Archyvai

April 2018
M T W T F S S
« Nov    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Jurgis Valaitis – garbės pirmininkas

Jurgis ValaitisGimė 1921.V.22 Marijampolėje. Inžinierius, visuomenininkas. Pradžios mokyklą lankė Klaipėdoje ir ten baigė gimnaziją 1939 m., prieš pat Klaipėdos krašto prijungimą prie Hitlerio valdomos Vokietijos. Nenorėdamas patekti į vokiečių kariuomenę, skubiai bėgo į Didžiąją Lietuvą. Tų pačių metų rudenį įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakultetą. Baigė 1944 m. pavasarį, apgynęs diplominį projektą iš tiltų statybos srities. Okupanto iš Vakarų pagautas, dvi savaites praleido Luftwaffe uniformoje. Laimingu būdu iš jos pavyko ištrūkti su sąlyga vykti į Vokietiją (Austriją) darbams. Bet netrukus žlugo Hitlerio Vokietija. Ketverius metus praleidęs Vokietijoje, Tübingene ir Stuttgarte, 1949 m. atvyko į JAV. 1955 m. vedė Nijolę Mačiūnaitę. Užaugino du sūnus.

Profesinį inžinieriaus darbą pradėjo 1944 m. ir su maža pertrauka po karo pabaigos tęsia iki šiol. Išlaikęs New Yorko valstijos profesionalo inžinieriaus (PE) egzaminus, dirbo, o vėliau ir vadovavo daugiaaukščių ir ypatingųjų statybos konstrukcijų srityje.

Visuomeninėje ir organizacijų veik­loje dalyvavo nuo jaunų dienų. Gimnazijoje buvo skautas, studijų metu priklausė Studentų technikų draugijai. Po karo atsidūręs Tübingene, dalyvavo “Šviesos” sambūrio steigime ir buvo aktyvus šio sambūrio skyriaus ir centro valdybos narys. Atvykęs į JAV, ir toliau joje gyvai veikė.

1949 m. New Yorke inžinieriui Aleksandrui Mačiūnui įsteigus Amerikos Lietu­vių Inžinierių ir Architektų Sąjungą (ALIAS), buvo jos centro valdybos narys.

1967 m. VLIKo pirmininko Dr. K. J. Valiūno pakviestas į VLIKo valdybą, perrenkamas joje išbuvo vienuolika metų, iš pradžių eidamas finansų tvarkytojo, o vėliau vicepirmininko visuomeniniams reikalams pareigas.

Vienu finansų tvarkytojo uždavinių buvo ryšių palaikymas su Tautos fondu. 1970 m. Jis buvo ir vienas TF inkorporuotųjų, kartu su prel. J. Balkūnu, P. Minkūnu, Br. Nemicku ir Al. Vakseliu.

Būdamas VLIKo vicepirmininku visuomeniniams reikalams, daug pasidarbavo organizuodamas Lietuvos laisvinimo darbo konferenciją. Po ilgų paruošiamųjų darbų ji įvyko 1974 m. spalio 26-27 dienomis White Plains, NY. Joje dalyvavo VLIKas, Lietuvos Diplomatijos atstovas, PLB, JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenės bei Lietuvos Laisvės komitetas. Po pranešimų ir ilgų svarstybų priimta eilė nutarimų, kurių pirmasis ir bene svarbiausias lietė Lietuvos laisvinimo sampratos klausimą. Šis nutarimas didele dalimi prisidėjo prie lietuvių visuomeniniuose santykiuose iškilusių nesklandumų išlyginimo.

Užbaigęs pareigas VLIKe, Valaitis įsijungė į Tautos fondo veiklą. Pradedant 1979 metais, jis buvo Fondo tarybos nariu daugiau kaip 20 metų, 5 metus – Tarybos pirmininku. Praeityje būvo Tarybos Veiklos gairių ir informacijos komisijos pirmininku. 2000.IV.29 metiniame susirinkime jis vėl tapo TF tarybos pirmininku.

Darbuodamasis VLIKo valdyboje, o vėliau TF taryboje, rašė, ir dabar rašo lietuvių spaudoje vidaus veiklos, tarp­organizacinio ryšio ir informacijos reikalais. Protarpiais yra talkinęs Lietuvių Enciklopedijai (Bostone) savo straipsniais technikos klausimais.

Comments are closed.