top of page
Laima Šileikyte-Hood

Laima Sileikytė-Hood gimė 1939m. Kaune. 1949 m. atvyko į Ameriką; baigė Maironio šeštadieninę mokyklą, priklausė skautams ir tautinių šokių grupei „Tryptiniui“.

Baigus Annhurst kolegija, tęsė studijas Fordham universitete, kur įsigijo magistro laipsnį iš socialinio darbo (social work). Po to dar du metus specializavosi vaikų ir šeimų psichoterapijoje.

Dirbo Brooklyno katalikų organizacijai Catholic Charities vaikų globos srityje, ir po kelių metų buvo paskirta Flatlands Guidance Center direktore.

Nuo 1989 metu aktyviai dirba su JAV lietuvių bendruomene, šiuo metu eidama Manhattan apylinkės pirmininkės pareigas. 1995 – 1998 buvo JAV LB Niujorko apygardos pirmininke, artimai bendradarbiavo su JAV LB kultūros taryba ruošdama koncertus Niujorko visuomenei. 1998 m. labai aktyviai įsijungė ir padėjo organizuoti Lietuvos atstovavimą didelio mąsto tarptautiniame folkloro festivalyje Washington, DC centre, į kurį buvo pakviesti 50 lietuvių liaudies dainų, šokių, tautodailės išpildytojai.

2001m. suorganizavo berniukų choro “Ąžuoliukų” koncertą ir viešnagę Niujorke.

Nuo 1997 m. bendradarbiauja su Lietuvos Generaliniu konsulatu. Su konsulatu ruošia kultūrinius parengimus – koncertus, paskaitas, parodas.

Lithuanian National Foundation Inc.

bottom of page