top of page
Dr. Judita Sedaitis

Gimiau ir užaugau Čikagoje Marquette Parko rajone, kur gyveno daug lietuvių. Lankiau mūsų Liuteronų bažnyčios šeštadieninę lituanistinę mokyklą. Mano jaunystės lietuviška veikla buvo gan ribota, bet mane labai domino lietuvybė. Nors buvo daug parduotuvių, bažnyčių ir karčiamų, kuriose girdėjau vien lietuvių kalbą, aš supratau, kad iš esmės nežinau, kas yra Lietuva. Kai jau buvau sociologijos aspirantė gavau pakvietimą dalyvauti lietuvių kalbos kursuose Vilniuje. Ta vasara pakeitė mano gyvenimą. Grįžus į JAV nutariau gilintis į Sovietų Sąjungos gyvenimą, ir Kolumbijos Universitete apigyniau disertaciją apie jos žlugimą. Kartu su prof. V. S. Vardžiu Išleidau istorijos knygą, kuri vadinasi: “Lithuania: the Rebel Nation” ir dar keletą knygų bei straipsnių.

Esu dirbusi gimnazijos mokytoja, “market research” srityje, ir akademinėje fundacijoje. Su vyru Rimvydu Glinskiu užauginome tris vaikus, kurie kalba lietuviškai, dalyvauja lietuviškoje veikloje Amerikoje ir mėgsta būti ir stažuotis Lietuvoje. Dirbau Niujorko Maironio lituanistinėje mokykloje, buvau istorijos dėstytoja Neringos stovykloje, lietuvių skautų vadovė Atlanto rajono stovykloje. Prisidėjau prie NYC bendruomeninės veiklos. Kartu su draugais rengėme kultūrinius vakarėlius. Šokau ir dainavau keliose pasaulio lietuvių šokių ir dainų šventėse. Du kartus dalyvavau A.P.P.L.E. programoje Lietuvoje dėstydama metodologiją istorijos Lietuvos ir Rytų Lietuvos mokytojams, Pažįstu Švietimo ministerijos veiklą bei problemas ir labai gerbiu Tautos Fondo darbą šioje srityje.

Paskutinius 5-eris metus esu pilno etato profesorė Berkely College, Niujorke. Ką tik bai-giau dviejų mėnesių Fulbright grantą Lietuvoje, kur dirbau VDU sociologijos katedroje ir pradėjau naują bendrą tyrinėjimo projektą Lietuvoje su dr. Mažeikiene, VDU pro-rektore. Šiuo metu turiu daugiau laisvo laiko ir vėl norisi grįžti į aktyvią veiklą ir darbą Amerikos lietuvių organizacijoje.

Lithuanian National Foundation Inc.

bottom of page