Archyvai

April 2018
M T W T F S S
« Nov    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Tautos Fondo Taryba 2014m. lapkričio 15d.

Sėdi iš kairės: Algis Vedeckas TF pirmininkas emeritas, Algirdas Grybas JAV LB NY apygardos pirmininkas, Gintautas Žemaitaitis, TF tarybos pirmininkas, būsimasis Generalinis konsulas Niujorke Julius Pranevičius, Laima ileikytė-Hood, TF valdybos pirmininkė.

Stovi iš kairės: Roma Vedeckienė, Evaldas Remėza, Aldona Kulpienė, Deborah Pileikienė, Dr. Valentinas ernas, Marius Marijošius, Ramūnas Gauba, Marius Griškonis, . . . → Read More: Tautos Fondo Taryba 2014m. lapkričio 15d.

Tautos Fondo Taryba

Tautos Fondo Tarybos Pirmininkai: Gintautas Žemaitaitis – pirmininkas, Algis Vedeckas ir Jurgis Valaitis, Emeritus (pirmininkai)

Evaldas Remėza ir Jonas Stankūnas, vice-pirmininkai

Marius Marijošius ir Nijolė Žukauskienė, finansų komisija

Kiti Tautos Fondo Tarybos Nariai: Kęstutis Bileris, Ramūnas Gauba, Marius Griškonis, Aldona Kulpienė, Deborah Pileikienė, Raimundas ližys, Laima ileikytė-Hood, Viktoras ernas, PhD, Jonas . . . → Read More: Tautos Fondo Taryba

Kęstutis Bileris

Tautos Fondo Tarybos narys.

Marius Griškonis

Marius Griškonis gimė 1977 m. Vilniuje. 1995 m. baigė Vilniaus 9-ąją vidurinę mokyklą (šiuo metu, šv. Kristoforo gimnazija). 2000 m. baigė Vilniaus Universiteto, Teisės fakultetą, kur jam buvo suteiktas kvalifikuoto teisininko diplomas.

Nuo 1997 iki 2000 m. dirbo Hansabank Markets ir Hansabank (šiuo metu Swedbank) teisininku Taline ir Vilniuje.

2000 m. Edmund S. . . . → Read More: Marius Griškonis

Aldona Kulpienė

Gimiau ir užaugau Alytaus apskrityje, Lietuvoje. Būdama 14 metų išvykau mokytis į Marijampolę, kur baigiau Marijampolės 5-ą vidurinę mokyklą 1982 m. baigiau Kauno Medicinos institutą, Farmacijos fakultetą ir įgijau farmacininkės profesiją. Nuo 1982 metų dirbau Vilniuje Katedros vaistinėje iš pradžių farmacininke , vėliau –skyriaus vedėja. Buvau išrinkta vadovauti farmacininkų profsąjungai, buvau jos pirmininke. . . . → Read More: Aldona Kulpienė

Deborah Pileikienė

Gimiau 1959 m. Newark, NJ. Ramučio ir Danguolės Didžbalių šeimoje.

Baigiau dr. Vinco Kudirkos eštadieninę mokyklą, o bakalaurą įsigijau Kean universitete, Union, NJ interjero dizaino srityje. Dvylika metų šokau Liepsnos tautinių šokių grupėje ir vienu metu mokinau tautinius šokius. Nuo 1965 m. priklausau Lietuvių skautų sąjungai ir 2000 m. buvau atrijos . . . → Read More: Deborah Pileikienė

Dr. Valentinas Šernas

Gimiau 1938 m. Klaipėdoje. Vokečiams užėmus Klaipėdą buvau nacių ištremtas į Karaliaučių ir vėliau į Dresdeną. Gale karo ernų šeima atsidūrė Gross Hesepe DP stovykloje anglų zonoje Vokietijoje. Su šeima emigravau į Kanadą 1949 m. ir apsigyvenome Toronte. Baigiau inžinerinę fiziką 1961 m. Toronto u. Tęsiau studijas tame pačiame universitete ir įgyjau . . . → Read More: Dr. Valentinas Šernas

Povilas Debesis

Povilas Debesis – Tautos Fondo administratorius.

Ramūnas Gauba

Gimiau 1965 m. liepos 24 dieną iaulių mieste. Mano tėvas, Povilas Gaubas (tremtinio sūnus ) tuo metu dirbo iaulių Precizinių staklių gamykloje šaltkalviu. Mama, Sigita Gaubienė dirbo darbininke iaulių ”Elnio” batų gamykloje.

1972 metais įstojau į iaulių 11-ą vidurinę mokyklą. 1973 m. pradėjau treniruotis stalo tenisą ir 1975 m. . . . → Read More: Ramūnas Gauba

Mirė Tautos Fondos Pirmininkas emeritus Jonas Vilgalys

2012 metų rugpjūčio mėnesio 26 dieną mirė ilgametis Tautos Fondo narys, buvęs Valdybos ir Tarybos pirmininkas emeritus Jonas Vilgalys.

Reiškiame gilią užuojautą jo sūnums Justui, Rytui, dukrai Rasai ir jų šeimoms netekus mylimo tėvo ir senelio.

Gintautas Žemaitaitis – TF Tarybos pirmininkas

Gintautas Žemaitaitis gimė 1936 metais Vilkaviškyje, Suvalkijoje. 1949m. atvyko į Waterbury, Connecticut.

Baigė Quinnipiac University, kur studijavo finansus ir ekonomiją. Dirbo Liggett Drug Co,. Arnold-Orowheat Foods Co., MK Co., So. Orange Savings Bank, ir Kasa Lithuanian Federal Credit Union, kaip Generalinis Direktorius.

Nuo 1995 iki 2008 metų gyveno Lietuvoje. Dirbo Litekso vilnos audimo . . . → Read More: Gintautas Žemaitaitis – TF Tarybos pirmininkas

Jurgis Valaitis – garbės pirmininkas

Gimė 1921.V.22 Marijampolėje. Inžinierius, visuomenininkas. Pradžios mokyklą lankė Klaipėdoje ir ten baigė gimnaziją 1939 m., prieš pat Klaipėdos krašto prijungimą prie Hitlerio valdomos Vokietijos. Nenorėdamas patekti į vokiečių kariuomenę, skubiai bėgo į Didžiąją Lietuvą. Tų pačių metų rudenį įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakultetą. Baigė 1944 m. pavasarį, apgynęs diplominį projektą iš tiltų . . . → Read More: Jurgis Valaitis – garbės pirmininkas

Algis Vedeckas – garbės pirmininkas emeritus

Gimė 1927.X.1 Užkalnupio k., Raseinių valsčiuje. Baigė Kalnujų pradžios mokyklą. Mokėsi Raseinių gimnazijoje. Karo metu pasitraukė į Vokietiją. 1947 Scheinfelde baigė gimnaziją. 1949 atvyko į JAV. Korėjos karo metu, 1952-1954, atliko karinę tarnybą Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenėje.

1957 baigė Brooklyn College BA laipsniu ekonomikoje. 1961 Syracuse universitetas suteikė MBA laipsnį. Studijų metu ir jas . . . → Read More: Algis Vedeckas – garbės pirmininkas emeritus

Dr. Giedrė M. Kumpikas

Dr. Giedrė Kumpikaitė dirba Prancūzų kalbos studijų Profesore Long Island Universiteto C.W. Post padalinyje. Profesorė yra baigusi Hunter College BA ir MA laipsniais iš Prancūzų kalbos ir literatūros studijų. Mokslų Daktarės (PhD) laipsnis pasiektas City University of New York, Graduate Center. Taip pat MA laipsnis iš Anglų kalbos ir literatūros gautas Queens College.

Organizaciniai . . . → Read More: Dr. Giedrė M. Kumpikas

Dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto

Gimė 1923. VIII. 26 Utenoje. Medicinos daktarė patologė, visuomenininkė. Vieno žymiausių partizanų vadų Juozo Lukšos (Daumanto) žmona.

1947 baigė Leopoldo Franzeno universiteto Innsbrucke, Austrijoje, Medicinos fakultetą. 1948 – 1953 Nacionalinio kraujo perpylimo centro ir Vėžio instituto Paryžiuje asistentė.

JAV 1954 – 1959 specializavosi ir stažavosi Mt. Vernon, NY, ligoninėje, Metropolitan ir Mount Sinai . . . → Read More: Dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto

Marius Marijošius

Vytauto ir Kotrynos Marijošių sūnus Marius gimė 1940 m. spalio 2 d. Kaune. 1944 m. su tėvais pasitraukė iš Lietuvos ir karo metus praleido Austrijoje. 1948 m. atvyko į Ameriką, apsigyveno New Britain CT, kur baigė pagrindinius mokslus. 1960-64 atliko kariuomenės tarnybą US Air Force. 1965 m. baigė ekonomikos ir buhalterijos mokslus University . . . → Read More: Marius Marijošius

Evaldas Remeza

Gimė 1941.IV.28 Jonavoje. Ilgametis Tautos fondo tarybos narys. Statybos inžinierius; turi savo įstaigą New Yorke. New Yorko universiteto City College School of Engineering įgijo inžinerijos bakalauro ir magistro diplomus. Columbia universitetą baigė civilinės inžinerijos diplomu. Buvo JAV kariuomenės Corps of Engineers karininkas, Manhasset miesto tarybos (Plandome Road Commission) narys.

New Yorke baigė Maironio šeštadieninę . . . → Read More: Evaldas Remeza

Jonas Stankūnas

Gimė 1940m. gruodžio 16d. Kaune. Į JAV atvyko po karo. Manhattan College įsigijo civilinės inžinerijos bakalauro laipsnį ir Cooper Union civilinės inžinerijos magistro diplomą. Būdamas studentas priklausė Korp. Neo-Lithuania ir buvo jos valdyboje. Malcolm Pirnie, Inc. gamtosaugos inžinerijos firmoje eina Vice-Prezidento pareigas. Taip pat yra šios firmos direktorių tarybos narys ir vyriausias inžinierius. . . . → Read More: Jonas Stankūnas

Dr. Rožė Šomkaitė

Informacija bus pateikta artimiausiu metu.

Jonas Vainius

Jonas Vainius savo amžiumi yra vienas iš jauniausių Tautos fondo darbuotojų. Jis savo veikla yra puikus pavyzdys ir kitiems kaip yra dirbama Lietuvos labui.

Jis gimė 1953.01.12 New Yorko mieste Brooklyne. Lietuviškai au­klėjamas nepasidavė svetimtaučių įtakon ir iki šiai dienai išliko stipriu lietuviu. Jis baigė New Yorko Maironio Lituanistinę mokyklą, eilę metų dalyvavo . . . → Read More: Jonas Vainius

Irena Veitienė

Informacija bus pateikta artimiausiu metu.

Nijolė Jakelaitytė-Žukauskienė

Nijolė Jakelaitytė-Žukauskienė gimė Vilkaviškyje. Atvyko į Ameriką 1949 m. Lankė Maironio lituanistinę mokyklą, priklausė ateitininkams. Baigė Annhurst kolegiją įsigydama bakalauro laipsnį sąskaityboje.

30 m. dirbo Hoogovens Steel Inc./Corus Steel Inc. (Olandų/Anglų) plieno firmai administracinės viršininkės pareigose. Buvo atsakinga už finansines ir pensijos apyskaitas, biudžetą, CPA patikrinimus, mokesčių užpildymus, muito mokesčius, teisines funkcijas bei . . . → Read More: Nijolė Jakelaitytė-Žukauskienė

Raimundas Šližys

Raimundas Sližys yra Tautos Fondo Tarybos narys.

Chemijos inžinierius- BE laipsnį gavęs iš Cooper Union; MBA – iš Bernard Baruch College.

Organizaciniai pasiekimai: ilgametis JAV LB Niujorko Brooklyn / Queens Apylinkės ryšių su visuomene atstovas; JAV LB Niujorko Apygardos ryšių su visuomene atstovas (1992-2004) ir dabartinis jos vice-pirmininkas; JAV LB direktorių valdybos narys . . . → Read More: Raimundas Šližys

Gražina Janušienė

Informacija bus pateikta artimiausiu metu.